ออกแบบและจัดทำเกม
ออกแบบและจัดทำแอพพลิเคชั่น
ตัวอย่างผลงานเกมและแอพพลิเคชั่นบางส่วนของเรา
หน้าแรก > ตัวอย่างผลงาน > เกมเรียงรูปภาพ

Kippo Slide

เกมต่อรูปภาพภายในเวลาที่กำหนด โดยเกมจะสุ่มรูป มาให้ต่อเป็นจำนวน 5 รูป เมื่อผู้เล่นเลือกรูปที่ต้องการแล้ว ต้องต่อภาพให้ได้ ภายในเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างงาน เกมสไลด์ ต่อรูปภาพ ภายในเวลาที่กำหนด